SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 27C

USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

INFORMACJA O REALIZACJI STRATEGII PODATKOWEJ

PODMIOT SPORZĄDZAJĄCY:
Union Investment Real Estate GmbH

Informacja została przygotowana za rok podatkowy trwający
od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

1 Informacje Ogólne

1.1 Cel sporządzenia informacji o realizowanej strategii podatkowej

Celem sporządzenia przez Union Investment Real Estate GmbH (dalej również jako „Union Investment” lub „Spółka”) informacji o realizowanej strategii podatkowej jest spełnienie nałożonego na Spółkę obowiązku, zgodnie z którym podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których przychody w poprzednim roku przekroczyły równowartość 50 mln euro, a także działający w formie podatkowej grupy kapitałowej, niezależnie od osiąganych przez grupę przychodów, są obowiązani do sporządzenia i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej została sporządzona za rok podatkowy Spółki rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r. i zakończony 31 grudnia 2020 r. (dalej również jako „Rok Podatkowy”).

Union Investment jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa niemieckiego z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec, w Hamburgu. Jest to spółka zarządzająca funduszami inwestycyjnymi. Spółka zarządza i reprezentuje fundusze inwestycyjne inwestujące w nieruchomości komercyjne (jedynie część działalności Spółki związana jest z nieruchomościami znajdującymi się w Polsce).

Wobec czego Spółka nie posiada sformalizowanej, spisanej strategii podatkowej. Posiada natomiast wewnętrznie wypracowane sformalizowane regulacje, które wskazują jej podejście do zarządzania funkcjami podatkowymi. Równolegle do powyższych Spółka posiada określone procesy decyzyjne oraz różnego rodzaju środki, które umożliwiają jej prawidłową i terminową realizację obowiązków podatkowych.

1.2 Podstawa prawna informacji o realizowanej strategii podatkowej

Informacja o realizowanej strategii podatkowej została przygotowana zgodnie z wymogami wskazanymi w treści art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2021 poz. 1800 z późn. zm., dalej również jako „ustawa o CIT”).

Informacje wskazane w powyższym artykule, które stanowią podstawę dla sporządzenia poszczególnych elementów informacji o realizowanej strategii podatkowej zostały wymienione w kolejnych punktach niniejszej informacji.

2 Elementy informacji o realizowanej strategii podatkowej

2.1 Procesy i procedury podatkowe

Zgodnie z treścią art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o CIT Spółka zobowiązana jest do przedstawienia informacji o stosowanych przez podatnika:

a) procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.

Spółka przy pomocy zewnętrznej księgowości dokonuje rozliczeń podatkowych oraz składa deklaracje i informacje podatkowe, które stanowią pełne odzwierciedlenie jej działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym nie posiada dużej ilości wypracowanych procesów i regulacji, które określałyby część jej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednakże w celu zagwarantowania dodatkowego zabezpieczenia w zakresie prawidłowości podejmowanych działań podatkowych Spółka posiada:

  1. podręczniki dla pracowników odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe w poszczególnych krajach – w tym podręcznik dedykowany do Polski, oraz
  2. wewnętrzną procedurę odnoszącą się do przestrzegania obowiązków związanych z raportowaniem informacji dotyczących schematów podatkowych (Internal procedure to counteract failure to comply with the obligation to provide tax scheme-related information).

Dodatkowo w obszarach, które nie zostały zagospodarowane, Spółka dba o zapewnienie odpowiednich doradców zewnętrznych w celu spełnienia wymogów ustawowych oraz prawidłowego wykonania przepisów prawa podatkowego.

Dotyczy to w szczególności zasady należytej staranności i przejrzystości działań, która polega na prawidłowej weryfikacji kontrahentów Spółki poprzez NIP, odszukaniu ich na białej liście oraz prawidłowym wykonywaniu płatności w systemie Split Payment.

2.2 Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Zgodnie z treścią art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o CIT Spółka zobowiązana jest do przedstawienia informacji o stosowanych przez podatnika:

b) dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

Spółka w Roku Podatkowym nie uczestniczyła, ani nie podejmowała żadnej z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej tj. nie uczestniczyła w Programie Współdziałania w zakresie podatków, o którym mowa w treści art. 20s § 1 ustawy Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm. dalej również jako „Ordynacja Podatkowa”).

W ewentualnych kontaktach z organami Krajowej Administracji Skarbowej Spółka wykazuje się daleko idącą otwartością i wolą współpracy, starając się dostarczyć odpowiednie informacje oraz ewentualne wyjaśnienia w zakresie swojej działalności podatkowej. A wszystkie nieumyślne omyłki w przekazywanych informacjach, które Spółka kieruje do organów podatkowych są przez Spółkę identyfikowane najszybciej jak to możliwe oraz poddawane odpowiednim korektom.

2.3 Realizacja obowiązków podatkowych, w tym informacje o schematach podatkowych

Zgodnie z treścią art. 27c ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT Spółka zobowiązana jest do przedstawienia informacji odnośnie realizowanych przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji Podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą.

 

Realizacja obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zasadą jest, że Spółka działa zgodnie z przepisami prawa podatkowego obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przy czym Spółka przywiązuję szczególną uwagę do wywiązywania się z obowiązków podatkowych w sposób sumienny i rzetelny, unikając działań na pograniczu prawa. W żadnym przypadku Spółka nie zezwala i nie akceptuje świadomego naruszania zasad podatkowych oraz sprzeciwia się jakimkolwiek działaniom, bądź czynnościom, które mogłyby być postrzegane jako nieuczciwe lub nieetyczne.

Dlatego mając na uwadze powyższe, Spółka pragnie wskazać, że w Roku Podatkowym realizowała obowiązki podatkowe w odniesieniu do następujących podatków i opłat:

  1. a) podatku dochodowego od osób prawnych,
  2. b) podatku od towarów i usług,
  3. c) podatku od nieruchomości,
  4. d) podatku od czynności cywilno-prawnych,
  5. e) podatku u źródła.

Spółka przy pomocy zewnętrznych doradców reguluje zobowiązania podatkowe oraz składa niezbędne deklaracje podatkowe w terminach ustawowych.

 

Informacje o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 10 Ordynacji Podatkowej

Spółka w Roku Podatkowym zidentyfikowała jeden schemat podatkowy, który zaraportowała jako korzystający do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Zaraportowany schemat podatkowy dotyczył podatku dochodowego od osób prawnych i uzyskiwania dochodów z nieruchomości posiadanych w Polsce – inna szczególna cecha rozpoznawcza art. 86a para. 1 pkt 1 lit. c i d.

2.4 Transakcje zawierane z podmiotami powiązanymi

Zgodnie z treścią art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy o CIT Spółka zobowiązana jest do przedstawienia informacji o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Transakcje z podmiotami powiązanymi (w tym z podmiotami powiązanymi niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczpospolitej Polskiej)

Spółka w Roku Podatkowym realizowała następujące transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT:

  1. 3 Stawy sp. z o.o. – transakcja, której przedmiotem dokumentacji jest podwyższenie kapitału zakładowego spółki 3 Stawy sp. z o.o. poprzez objęcie udziałów w zamian za wkład pieniężny wniesiony przez Spółkę oraz transakcja, której przedmiotem dokumentacji jest korzystanie przez spółkę 3 Stawy sp. z o.o. z pożyczki udzielonej przez Spółkę.
  2. Rondo Office Project sp. z o.o. – transakcja, której przedmiotem dokumentacji jest podwyższenie kapitału zakładowego spółki Rondo Office Project sp. z o.o. poprzez objęcie udziałów w zamian za wkład pieniężny wniesiony przez Spółkę oraz transakcja której przedmiotem dokumentacji jest korzystanie przez spółkę Rondo Office Project sp. z o.o. z pożyczki udzielonej przez Spółkę.
  3. Duson Investment sp. z o.o. – transakcja, której przedmiotem dokumentacji jest korzystanie przez spółkę Duson Investment sp. z o.o. z pożyczki udzielonej przez Spółkę.

Jednakże wartość tych transakcji o charakterze jednorodnym, nie przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2017 z późn. zm. dalej również jako „ustawa o rachunkowości”).

2.5 Planowane lub podejmowane działania restrukturyzacyjne

Zgodnie z treścią art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy o CIT Spółka zobowiązana jest do przedstawienia informacji o planowanych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

W Roku Podatkowym Spółka nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych, jak również nie planuje podjęcia takich działań w przyszłości.

2.6 Katalog złożonych wniosków

Zgodnie z treścią art. 27c ust. 2 pkt 4 ustawy o CIT Spółka zobowiązana jest do przedstawienia informacji o złożonych wnioskach o wydanie:

a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji Podatkowej,

b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji Podatkowej,

c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,

d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747).

 

W Roku Podatkowym Spółka nie występowała z wnioskiem o wydanie:

a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji Podatkowej,

b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji Podatkowej,

c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,

d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747).

Spółka w Roku Podatkowym nie występowała również o wydanie innych decyzji / interpretacji mających wpływ na rozliczenia podatkowe, w tym z wnioskiem o wydanie opinii zabezpieczającej.

2.7 Rozliczenia podatkowe w rajach podatkowych

Zgodnie z treścią art. 27c ust. 2 pkt 5 ustawy o CIT Spółka zobowiązana jest do przedstawienia informacji dotyczących dokonywania rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji Podatkowej.

W trakcie Roku Podatkowego, za który sporządzona jest niniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, która została wskazana w aktach wykonawczych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji Podatkowej.