SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 27C
USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

INFORMACJA O REALIZACJI STRATEGII PODATKOWEJ

PODMIOT SPORZĄDZAJĄCY:
Union Investment Real Estate GmbH

Informacja została przygotowana za rok podatkowy trwający
od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

1 Informacje Ogólne

1.1 Cel sporządzenia informacji o realizowanej strategii podatkowej

Celem sporządzenia przez Union Investment Real Estate GmbH (dalej również jako „Union Investment” lub „Spółka”) informacji o realizowanej strategii podatkowej jest spełnienie nałożonego na Spółkę obowiązku, zgodnie z którym podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których przychody w poprzednim roku przekroczyły równowartość 50 mln euro, a także działający w formie podatkowej grupy kapitałowej, niezależnie od osiąganych przez grupę przychodów, są obowiązani do sporządzenia i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.

W związku z faktem, iż przychody w poprzednim roku przekroczyły równowartość 50 mln euro Union Investment spełnił nałożony na niego obowiązek. Tym samym niniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej została sporządzona za rok podatkowy Spółki rozpoczynający się 1 stycznia 2021 r. i zakończony 31 grudnia 2021 r. (dalej również jako „Rok Podatkowy”).

Union Investment działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej na podstawie niemieckiego prawa handlowego. Spółka posiada siedzibę na terenie Republiki Federalnej Niemiec w Hamburgu. Union Investments jest spółką zarządzającą funduszami inwestycyjnymi. Spółka zarządza i reprezentuje fundusze inwestycyjne, które inwestują w nieruchomości komercyjne położone m.in. w Polsce. Oznacza to, że wyłącznie pewna część działalności Spółki prowadzona jest w Polsce.

Wobec tak przedstawionego sposobu prowadzenia działalności gospodarczej Spółka nie posiada sformalizowanej, spisanej strategii podatkowej. Spółka posiada natomiast wewnętrznie wypracowane i sformalizowane regulacje, które pomagają w codziennym funkcjonowaniu oraz wskazują podejście Spółki m.in. do zarządzania funkcjami podatkowymi. Dzięki temu Union Investment wypracował wewnętrznie określone procesy decyzyjne oraz różnego rodzaju środki, które umożliwiają prawidłową i terminową realizację wszystkich nałożonych przepisami prawa obowiązków podatkowych.

1.2 Podstawa prawna informacji o realizowanej strategii podatkowej

Informacja o realizowanej strategii podatkowej została przygotowana zgodnie z wymogami wskazanymi w treści art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2021 poz. 1800 z późn. zm., dalej również jako „ustawa o CIT”).

Informacje wskazane w powyższym artykule stanowią podstawę dla sporządzenia poszczególnych elementów informacji o realizowanej strategii podatkowej i zostały wymienione oraz szerzej opisane w kolejnych punktach niniejszej informacji.

2 Elementy informacji o realizowanej strategii podatkowej

2.1 Procesy i procedury podatkowe

Zgodnie z treścią art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o CIT Spółka zobowiązana jest do przedstawienia informacji o stosowanych przez podatnika:

a)procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonaniem        obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.

W związku z międzynarodowym charakterem prowadzonej działalności w Spółce obowiązuje szereg procesów i procedur mających na celu prawidłową i terminową realizację obowiązków podatkowych wynikających z przepisów krajów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza Union Investment.

Spółka prowadząc działalnością na terenie Rzeczpospolitej Polskiej realizuje swoje obowiązki w zakresie przepisów podatkowych przy pomocy zewnętrznej księgowości, która dokonuje rozliczeń podatkowych oraz składa deklaracje i informacje podatkowe. Przedkładane dokumenty stanowią pełne odzwierciedlenie działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wobec tego Spółka nie posiada dużej ilości wypracowanych procesów i regulacji, które określałyby część jej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednakże w celu zagwarantowania dodatkowego zabezpieczenia w zakresie prawidłowości podejmowanych działań podatkowych Union Investments posiada:

1) podręczniki dla pracowników odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe w poszczególnych krajach – w tym podręcznik dedykowany do Polski (Manuals for employees responsible for tax compliance for each country – Handbuch for Polen), oraz

2) wewnętrzną procedurę odnoszącą się do przestrzegania obowiązków związanych z raportowaniem informacji dotyczących schematów podatkowych (Internal procedure to counteract failure to comply with the obligation to provide tax scheme-related information).

W obszarach, które nie zostały zagospodarowane Spółka dba o zapewnienie odpowiednich audytorów oraz doradców zewnętrznych w celu spełnienia wymogów ustawowych oraz prawidłowego wykonania przepisów prawa podatkowego. Dotyczy to w szczególności zasady należytej staranności i przejrzystości działań, która polega na prawidłowej weryfikacji kontrahentów Spółki poprzez NIP, odszukaniu ich na białej liście oraz prawidłowym wykonywaniu płatności w systemie Split Payment.

2.2 Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Zgodnie z treścią art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o CIT Spółka zobowiązana jest do przedstawienia informacji o stosowanych przez podatnika:

b) dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

Spółka w Roku Podatkowym nie uczestniczyła, ani nie podejmowała żadnej z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej tj. nie uczestniczyła w Programie Współdziałania w zakresie podatków, o którym mowa w treści art. 20s § 1 ustawy Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm. dalej również jako „Ordynacja Podatkowa”).

W ewentualnych kontaktach z organami Krajowej Administracji Skarbowej Spółka wykazuje się daleko idącą otwartością i wolą współpracy, starając się dostarczyć odpowiednie informacje oraz ewentualne wyjaśnienia w zakresie swojej działalności podatkowej. A wszystkie nieumyślne omyłki w przekazywanych informacjach, które Spółka kieruje do organów podatkowych są przez Spółkę identyfikowane najszybciej jak to możliwe oraz poddawane odpowiednim korektom.

2.3 Realizacja obowiązków podatkowych, w tym informacje o schematach podatkowych

Zgodnie z treścią art. 27c ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT Spółka zobowiązana jest do przedstawienia informacji odnośnie realizowanych przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji Podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą.

 

Realizacja obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zasadą jest, że Spółka działa zgodnie z przepisami prawa podatkowego obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przy czym Spółka przywiązuję szczególną uwagę do wywiązywania się z obowiązków podatkowych w sposób sumienny i rzetelny, unikając działań na pograniczu prawa. W żadnym przypadku Spółka nie zezwala i nie akceptuje świadomego naruszania zasad podatkowych oraz sprzeciwia się jakimkolwiek działaniom, bądź czynnościom, które mogłyby być postrzegane jako nieuczciwe lub nieetyczne.

Dlatego mając na uwadze powyższe, Spółka pragnie wskazać, że w Roku Podatkowym realizowała obowiązki podatkowe w odniesieniu do następujących podatków i opłat:

a) podatku dochodowego od osób prawnych,

b) podatku od towarów i usług,

c) podatku od nieruchomości,

d) podatku od czynności cywilno-prawnych,

e) podatku u źródła.

Spółka przy pomocy zewnętrznych doradców reguluje zobowiązania podatkowe oraz składa niezbędne deklaracje podatkowe w terminach ustawowych.

Informacje o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 10 Ordynacji Podatkowej

Spółka w Roku Podatkowym zidentyfikowała jeden schemat podatkowy, który zaraportowała jako korzystający do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Zaraportowany schemat podatkowy dotyczył podatku dochodowego od osób prawnych i uzyskiwania dochodów z nieruchomości posiadanych w Polsce – inna szczególna cecha rozpoznawcza art. 86a para. 1 pkt 1 lit. c i d.

2.4 Transakcje zawierane z podmiotami powiązanymi

Zgodnie z treścią art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy o CIT Spółka zobowiązana jest do przedstawienia informacji o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Transakcje z podmiotami powiązanymi (w tym z podmiotami powiązanymi niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczpospolitej Polskiej)

Spółka w Roku Podatkowym realizowała następujące transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT:

1) 3 Stawy sp. z o.o. – Spółka realizowała następujące transakcje:

transakcje, której przedmiotem dokumentacji było podwyższenie kapitału zakładowego spółki 3 Stawy sp. z o.o. poprzez objęcie udziałów w zamian za wkład pieniężny wniesiony przez Spółkę,

transakcja, której przedmiotem dokumentacji było potrącenie wierzytelności Spółki wobec spółki 3 Stawy sp. z o.o. wynikającej z zobowiązania do zapłaty Spółce wkładu pieniężnego tytułem pokrycia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki,

transakcja, której przedmiotem dokumentacji było korzystanie przez spółkę 3 Stawy sp. z o.o. z pożyczki udzielonej przez Spółkę.

2) Rondo Office Project sp. z o.o. – transakcja, której przedmiotem dokumentacji było korzystanie przez spółkę Rondo Office Project sp. z o.o. z pożyczki udzielonej przez Spółkę.

3) Duson Investments sp. z o.o. – transakcja, której przedmiotem dokumentacji było podwyższenie kapitału zakładowego spółki sp. z o.o. poprzez objęcie udziałów w zamian za wkład pieniężny wniesiony przez Spółkę oraz której przedmiotem dokumentacji jest korzystanie przez spółkę Duson Investments sp. z o.o. z pożyczki udzielonej przez Spółkę.

4) Kasama Investments sp. z o.o. – transakcja, której przedmiotem dokumentacji było podwyższenie kapitału zakładowego spółki Kasama Investments sp. z o.o. poprzez objęcie udziałów w zamian za wkład pieniężny wniesiony przez Spółkę.

Jednakże wartość tych transakcji o charakterze jednorodnym, nie przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2017 z późn. zm. dalej również jako „ustawa o rachunkowości”).

2.5 Planowane lub podejmowane działania restrukturyzacyjne

Zgodnie z treścią art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy o CIT Spółka zobowiązana jest do przedstawienia informacji o planowanych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

W Roku Podatkowym Spółka nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych, jak również nie planuje podjęcia takich działań w przyszłości.

2.6 Katalog złożonych wniosków

Zgodnie z treścią art. 27c ust. 2 pkt 4 ustawy o CIT Spółka zobowiązana jest do przedstawienia informacji o złożonych wnioskach o wydanie:

a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji Podatkowej,

b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji Podatkowej,

c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,

d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747).

W Roku Podatkowym Spółka nie występowała z wnioskiem o wydanie:

a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji Podatkowej,

b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji Podatkowej,

c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,

d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747).

Spółka w Roku Podatkowym nie występowała również o wydanie innych decyzji / interpretacji mających wpływ na rozliczenia podatkowe, w tym z wnioskiem o wydanie opinii zabezpieczającej.

2.7 Rozliczenia podatkowe w rajach podatkowych

Zgodnie z treścią art. 27c ust. 2 pkt 5 ustawy o CIT Spółka zobowiązana jest do przedstawienia informacji dotyczących dokonywania rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji Podatkowej.

W trakcie Roku Podatkowego, za który sporządzona jest niniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, która została wskazana w aktach wykonawczych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji Podatkowej.